Regulamin Płatności

Regulamin Płatności przy płatnościach telefonem.
1. Abonamenty VIP + PREMIUM oraz WERYFIKACJA (aktywacja) przy zamówieniu płatnością telefonem (DirectBilling) zostaje aktywowana subskrypcja miesięczna i po zakończeniu terminu wybranej usługi konto klienta będzie obciążane opłatą w wysokości 49 PLN co 30 dni aż do anulowania subskrypcji. Abonamenty kupione przelewem i BLIK nie odnawiają się automatycznie i należy dokonać kolejnej płatności.
2. Rachunek telefoniczny klienta zostanie obciążony zdefiniowaną kwotą w zdefiniowanym terminie zgodnym z wybraną przez Użytkownika usługą. Użytkownik zawierając umowę ze Sprzedawcą (Sexbadoo.net, dalej „Serwis”) oraz wybierając określoną usługę wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Sexbadoo.net (dalej „Serwis”) kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę dostępu do treści cyfrowych (dalej „pakiet VIP + PREMIUM na okres 1 miesiąca lub Weryfikacja (aktywacja) na okres 1 miesiąca”).
3. Z Usługi mogą korzystać użytkownicy sieci operatorów telefonii komórkowej działających w Polsce: Orange Polska S.A. (Orange), T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile), Polkomtel (Plus), P4 (Play), każdorazowo wskazani na danej aktywacyjnej stronie WWW, o której mowa w pkt. II ust. 2 Regulaminu (dalej „Operatorzy”) w rozumieniu odpowiedniego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych danego Operatora (dalej „Użytkownicy”).
4. Korzystanie z Usługi związane jest z korzystaniem przez Użytkownika z usług Telekomunikacyjnych danego Operatora.
5. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z Urządzenia, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Usługi.
6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi oraz z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, regulaminu danego Serwisu, a także odpowiedniego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych danego Operatora oraz dobrymi obyczajami.
7. Każdy Użytkownik, korzystający z Usługi powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi.
8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Usług:
- Urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z:
usług SMS, SMS Premium, usług kodów USSD,
- Komputer lub Urządzenie z zainstalowanym o programowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome).
9. Użytkownik ponosi opłatę za usługę telekomunikacyjną, z której korzystał w związku ze skorzystaniem z Usługi zgodnie z cennikiem podanym na stronach Serwisu Sexbadoo.net. Dodatkowo Użytkownik informowany jest o opłacie w trakcie procesu zamówienia (koszt podawany jest na Stronie płatności).
10. Warunkiem skorzystania z Usługi i zamówienia treści jest posiadanie przez Użytkownika u Operatora wystarczających środków na swoim koncie pre-paid lub rachunku telefonicznym na pokrycie opłaty. W przypadku braku wystarczających środków zamówienie nie zostanie zrealizowane.
11. Opłaty pobierane są przez Operatora.
12. Opłata nie obejmuje opłat za transmisję danych, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga pobierania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji GSM. Opłaty za transmisje danych będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.
13. Opłata nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet.
14. Zamówienie treści prezentowanych w Serwisie jest możliwe po wybraniu przez Użytkownika opcji aktywacji przez SMS lub innej wskazanej opcji aktywacji za pomocą Urządzenia.
15. Po wybraniu opcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę WWW (dalej "Strona płatności"), gdzie może dokonać procesu potwierdzenia zamówienia treści prezentowanych w Serwisie, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na danej Stronie płatności.
16. W przypadku wpisania nieprawidłowego numeru telefonu lub błędnego kodu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez odpowiedni komunikat błędu i proces potwierdzenia zamówienia nie będzie zrealizowany.
17. W przypadku generowania zbyt wielu zapytań przez jednego Użytkownika, dostęp do Usługi może zostać zablokowany lub ograniczony dla tego Użytkownika.
18. Serwis Sexbadoo.net może wprowadzić dodatkowe ograniczenia liczby i wartości transakcji realizowanych przez jednego Użytkownika.
19. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Użytkownikowi będącemu konsumentem, po ostatecznym zatwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia treści, zamówienie nie może zostać anulowane.
20. W zależności od warunków przewidzianych w Serwisie, Usługa umożliwia Użytkownikom zamówienie treści prezentowanych w danym Serwisie w trybie jednorazowym lub cyklicznym.
21. W przypadku trybu jednorazowego zamówienia treści prezentowanych w Serwisie Sexbadoo.net dochodzi do zamówienia treści. Zamówienie kolejnej treści możliwe jest po przejściu przez Użytkownika procesu zamówienia treści po raz kolejny.
22. W przypadku trybu cyklicznego zamawiania treści prezentowanych w Serwisie Sexbadoo.net, Użytkownik przechodzi przez proces zamawiania treści tylko za pierwszym razem. Odnowienie zamówienia treści możliwe będzie w kolejnych cyklach do czasu dezaktywacji. Dezaktywacja będzie możliwa poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS o treści i pod numer wskazany określony w odpowiednich regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych danego Operatora.
23. Szczegółowe zasady dezaktywacji usługi cyklicznego udostępniania Produktów zostaną przedstawione Użytkownikowi w wiadomości SMS przesyłanej mu każdorazowo i niezwłocznie po każdym przedłużeniu dostępu do Produktu na kolejny okres. Dezaktywacja będzie możliwa poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS o treści i pod numer wskazane w wiadomości, o której mowa powyżej.
24. W przypadku usług i cyklicznego udostępniania Produktów, zmiana warunków świadczenia przez Dostawcę Produktów może odnieść skutek względem Użytkownika wyłącznie po zakończeniu okresu (cyklu rozliczeniowego), za który Użytkownik uiścił opłatę za korzystanie z Narzędzia Dostępu na rzecz Operatora. W przypadku zamierzonych zmian warunków udostępniania Produktu, które mogą nastąpić z istotnych przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca poinformuje Użytkownika najpóźniej przed upływem połowy okresu danego cyklu rozliczeniowego o zmianie warunków świadczenia Produktów po zakończeniu tego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu opłaconego cyklu rozliczeniowego Użytkownik, aby w dalszym ciągu korzystać z Produktów na zmienionych warunkach powinien ponownie skorzystać z Narzędzia Dostępu i zaakceptować Regulamin Usługi Dostępu oraz niniejszy Regulamin, przy czym Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z Produktów na zmienionych warunkach.
25.W przypadku umowy o jednorazowe udostępnienie Produktu, Użytkownik niezwłocznie uzyskuje możliwość dostępu do jednego, konkretnego Produktu.

Brak możliwości odstąpienia
1. Z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia polegającego na udostępnianiu Produktu, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o udostępnienie Produktu na podstawie Ustawy, pod warunkiem, iż Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) oraz potwierdził, iż zdaje sobie sprawę z utraty prawa odstąpienia.
2. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 1 powyżej, jak również potwierdzenie otrzymania informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy, są wyrażane poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (checkbox) przed zamówieniem dostępu do Produktu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zamówienia dostępu do Produktu.

Polityka zwrotów
1. Zwrot opłaty członkowskiej (dalej, pakietów VIP oraz pakietów VIP + Premium) oraz pakietów usług dodatkowych (dalej, weryfikacja (aktywacja) konta) oraz pakiety kredytów nie jest możliwy. Zapewniamy jednak najwyższej jakości usługi oraz wykwalifikowaną obsługę klienta.