Regulamin Płatności SMS i DB

Regulamin płatności
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z Usługi Płatności DirectBilling (dalej „Usługa”), która umożliwia potwierdzanie zamówienia treści, w tym treści multimedialnych, prezentowanych w serwisie WWW – Sexbadoo.net (dalej „Serwis”) użytkownikom cyfrowych urządzeń końcowych z kartą SIM aktywną w sieci telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego bądź, odpowiednio, urządzeń końcowych telekomunikacyjnych lub cyfr owych mających aktywny dostęp do sieci Internet (dalej "Urządzenie").
2. Administratorem Serwisu WWW – Sexbadoo.net jest

ITcom System

: 8212654236
368396688
: Powstańców Warszawy 13, 08-110 Siedlce

admin@sexbadoo.net
Kontakt: admin@sexbadoo.net
3. Z Usługi mogą korzystać użytkownicy sieci operatorów telefonii komórkowej działających w Polsce: Orange Polska S.A. (Orange), T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile), Polkomtel (Plus), P4 (Play), każdorazowo wskazani na danej aktywacyjnej stronie WWW, o której mowa w pkt. II ust. 2 Regulaminu (dalej „Operatorzy”) w rozumieniu odpowiedniego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych danego Operatora (dalej „Użytkownicy”).
4. Korzystanie z Usługi związane jest z korzystaniem przez Użytkownika z usług Telekomunikacyjnych danego Operatora.
5. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z Urządzenia, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Usługi.
6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi oraz z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, regulaminu danego Serwisu, a także odpowiedniego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych danego Operatora oraz dobrymi obyczajami.
7. Każdy Użytkownik, korzystający z Usługi powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi.
8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Usług:
- Urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z:
usług SMS, SMS Premium, usług kodów USSD,
- Komputer lub Urządzenie z zainstalowanym o programowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome).

Zamówienie Usługi
1. Zamówienie treści prezentowanych w Serwisie jest możliwe po wybraniu przez Użytkownika opcji aktywacji przez SMS lub innej wskazanej opcji aktywacji za pomocą Urządzenia.
2. Po wybraniu opcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę WWW (dalej "Strona płatności"), gdzie może dokonać procesu potwierdzenia zamówienia treści prezentowanych w Serwisie, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na danej Stronie płatności.
3. W przypadku wpisania nieprawidłowego numeru telefonu lub błędnego kodu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez odpowiedni komunikat błędu i proces potwierdzenia zamówienia nie będzie zrealizowany.
4. W przypadku generowania zbyt wielu zapytań przez jednego Użytkownika, dostęp do Usługi może zostać zablokowany lub ograniczony dla tego Użytkownika.
5. Serwis Sexbadoo.net może wprowadzić dodatkowe ograniczenia liczby i wartości transakcji realizowanych przez jednego Użytkownika.
6. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Użytkownikowi będącemu konsumentem, po ostatecznym zatwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia treści, zamówienie nie może zostać anulowane.
7. W zależności od warunków przewidzianych w Serwisie, Usługa umożliwia Użytkownikom zamówienie treści prezentowanych w danym Serwisie w trybie jednorazowym lub cyklicznym.
8. W przypadku trybu jednorazowego zamówienia treści prezentowanych w Serwisie Sexbadoo.net dochodzi do zamówienia treści. Zamówienie kolejnej treści możliwe jest po przejściu przez Użytkownika procesu zamówienia treści po raz kolejny.
9. W przypadku trybu cyklicznego zamawiania treści prezentowanych w Serwisie Sexbadoo.net, Użytkownik przechodzi przez proces zamawiania treści tylko za pierwszym razem. Odnowienie zamówienia treści możliwe będzie w kolejnych cyklach do czasu dezaktywacji. Dezaktywacja będzie możliwa poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS o treści i pod numer wskazany na Stronie aktywacyjnej lub w innych przypadkach określonych w odpowiednich regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych danego Operatora.

Produkty udostępniane jednorazowo i cyklicznie
1. W zależności od warunków przewidzianych na Platformie, przy ikonie zamawiania Produktu, oraz od woli Użytkownika, Użytkownik uzyskuje możliwość jednorazowego lub cyklicznego dostępu do Produktów.
2. Jednorazowa bądź cykliczna forma udostępniania Produktu zostaje wyraźnie wskazana Użytkownikowi, za pośrednictwem Narzędzia Dostępu, tak aby Użytkownik mógł się zapoznać z taką informacją przed zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zamówieniem dostępu do Produktu.
3. W przypadku umowy o cykliczne udostępnianie Produktów, Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Produktów przez okres wskazany za pośrednictwem Narzędzia Dostępu.
4. Szczegółowe zasady dezaktywacji usługi cyklicznego udostępniania Produktów zostaną przedstawione Użytkownikowi w wiadomości SMS przesyłanej mu każdorazowo i niezwłocznie po każdym przedłużeniu dostępu do Produktu na kolejny okres. Dezaktywacja będzie możliwa poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS o treści i pod numer wskazane w wiadomości, o której mowa powyżej.
5. W przypadku usług i cyklicznego udostępniania Produktów, zmiana warunków świadczenia przez Dostawcę Produktów może odnieść skutek względem Użytkownika wyłącznie po zakończeniu okresu (cyklu rozliczeniowego), za który Użytkownik uiścił opłatę za korzystanie z Narzędzia Dostępu na rzecz Operatora. W przypadku zamierzonych zmian warunków udostępniania Produktu, które mogą nastąpić z istotnych przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca poinformuje Użytkownika najpóźniej przed upływem połowy okresu danego cyklu rozliczeniowego o zmianie warunków świadczenia Produktów po zakończeniu tego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu opłaconego cyklu rozliczeniowego Użytkownik aby w dalszym ciągu korzystać z Produktów na zmienionych warunkach powinien ponownie skorzystać z Narzędzia Dostępu i zaakceptować Regulamin Usługi Dostępu oraz niniejszy Regulamin, przy czym Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z Produktów na zmienionych warunkach.
6.W przypadku umowy o jednorazowe udostępnienie Produktu, Użytkownik niezwłocznie uzyskuje możliwość dostępu do jednego, konkretnego Produktu.

Opłaty
1. Użytkownik ponosi opłatę za usługę telekomunikacyjną, z której korzystał w związku ze skorzystaniem z Usługi zgodnie z cennikiem podanym na stronach Serwisu Sexbadoo.net. Dodatkowo Użytkownik informowany jest o opłacie w trakcie procesu zamówienia (koszt podawany jest na Stronie płatności).
2. Warunkiem skorzystania z Usługi i zamówienia treści jest posiadanie przez Użytkownika u Operatora wystarczających środków na swoim koncie pre-paid lub rachunku telefonicznym na pokrycie opłaty. W przypadku braku wystarczających środków zamówienie nie zostanie zrealizowane.
3. Opłaty pobierane są przez Operatora.
4. Opłata nie obejmuje opłat za transmisję danych, w przypadku kiedy korzystanie z Usługi wymaga pobierania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji GSM. Opłaty za transmisje danych będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.
5. Opłata nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet.

Brak możliwości odstąpienia
1. Z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia polegającego na udostępnianiu Produktu, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o udostępnienie Produktu na podstawie Ustawy, pod warunkiem, iż Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) oraz potwierdził, iż zdaje sobie sprawę z utraty prawa odstąpienia.
2. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 1 powyżej, jak również potwierdzenie otrzymania informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy, są wyrażane poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola przed zamówieniem dostępu do Produktu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zamówienia dostępu do Produktu.

Reklamacje
1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Sexbadoo.net wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące Usługi, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług.
2. Reklamacje dotyczące opłat mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla Użytkownika składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora.
3. Reklamacja związana z funkcjonowaniem Usługi powinna zostać zgłoszona W terminie 30 dni od dnia wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do Administratora Serwisu WWW – admin@sexbadoo.net
5. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, a także odpowiedzi na reklamację, rekomendowane jest, by treść Reklamacji określała: Serwis, w związku z którym Użytkownik skorzystał z Usługi, numer MSISDN (numer telefonu komórkowego wskazany przez Użytkownika korzystającego z Usługi), krótki opis problemu lub okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej), ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania.
7. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na adres poczty elektronicznej lub pocztowy wskazany uprzednio przez Użytkownika.
8. Zgłoszenie przez Użytkownika reklamacji nie wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie a także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń w tym w drodze postępowania polubownego przed stałym i polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych czy mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe
1. W przypadku trybu cyklicznego zamawiania treści prezentowanych w danym Serwisie, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, iż wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia (zamówienia treści) przed upływem terminu do odstąpienia, a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili zamówienia treści. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek skorzystania z Usługi.
2. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie pod warunkiem możliwości korzystania przez Użytkownika z usług i telekomunikacyjnej danego Operatora. W przypadku zablokowania przez Operatora możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych lub przekroczenia limitów opłat ustalonych przez Użytkownika lub Operatora w ramach mechanizmu kontroli opłat, Użytkownik nie będzie miał możliwości zamówienia Usługi, a w przypadku trybu cyklicznego nie będzie miał możliwości odnowienia zamówienia. Przypadki zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z usług telekomunikacyjnych oraz zasady korzystania z mechanizmu kontroli opłat regulowane są postanowieniami odpowiednich regulaminów świadczenia usług danego Operatora.
3. Treści prezentowane w ramach Serwisu Sexbadoo.net mogą zawierać chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, materiały w szczególności: znaki towarowe i utwory. Użytkownik zamawiając treści ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie określonym w regulaminie Serwisu Sexbadoo.net oraz wyłącznie w zakresie tzw. „użytku własnego”.
4. Administrator Sexbadoo.net oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
5. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Administrator Sexbadoo.net ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Administrator Sexbadoo.net nie ponosi odpowiedzialność za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatorów.
6. Administrator Sexbadoo.net nieodpłatnie udostępnia Regulamin na danej Stronie płatności w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Usługi (przed Zamówieniem danej treści).
7. Administrator Sexbadoo.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia Usługi, z następujących ważnych przyczyn:
a) wprowadzenie zmiany cech lub funkcji Usługi związanych z postępem technicznym lub technologicznym lub mających na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z Usługi czy uniemożliwienie korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem;
b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Usługę lub treść Regulaminu;
c) wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji; z zastrzeżeniem jednak, i ż przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych już przez Użytkowników Usługi. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Stronie płatności.
8. Administratorem danych osobowych Użytkowników Usługi jest admin@sexbadoo.net Kontakt: admin@sexbadoo.net.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2014 poz. 1182, z późn. zm.), wyłączenie w zakresie oraz celu niezbędnym do realizacji Usługi lub rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Usługi lub rozpatrzeni a reklamacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i mogą to uczynić wysyłając pismo na adres admin@sexbadoo.net
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.