Polityka Prywatności

Chronimy Twoją prywatność
Niniejsze zasady zostały stworzone przez portal sexbadoo.net w celu przedstawienia naszego zaangażowania w ochronę danych prywatnych Użytkowników oraz poinformowania o sposobie ich przechowywania.
Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych odnosi się jedynie do działań, w które jest zaangażowany Użytkownik, a także do danych zgromadzonych na serwisie sexbadoo.net oraz na dowolnej stronie partnerskiej, z którymi nasz portal może się łączyć. Dokument nie obowiązuje natomiast w przypadku pozostałych stron internetowych oraz firm kontaktujących się z sexbadoo.net, naszymi partnerami lub z Użytkownikami.
Poniższy spis zasad jest zgodny z obowiązującym prawem. Określa, w jaki sposób portal sexbadoo.net przechowuje dane osobowe swoich Użytkowników. Dokument ten należy przeczytać oraz interpretować w połączeniu z Warunkami Użytkowania oraz z Wskazówkami sexbadoo.net, które także tworzą niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych. Zwracamy szczególną uwagę na regularne zapoznawanie się z wprowadzanymi przez nas modyfikacjami. Odwiedzając stronę naszego serwisu i wysyłając do nas jakiekolwiek informacje, Użytkownik automatycznie akceptuje wszystkie wymienione tutaj reguły

Twój adres IP
Podobnie jak większość stron komercyjnych, portal automatycznie pobiera Twój adres IP, z którego pochodzi połączenie. Adres IP odwiedzającego pomaga nam w zidentyfikowaniu Użytkownika i poszerzenia informacji na jego temat. Wykonywanie tej czynności zostało ustalone z myślą o prawidłowym administrowaniu oraz szybkim naprawianiu problemów występujących na naszej stronie.

Dane osobowe
W trakcie korzystania z sexbadoo.net zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych dotyczących miejsca zamieszkania, imienia, adresu e-mail a także innych danych. Wszystkie dane wykorzystywane przez sexbadoo.net są niezbędne do prawidłowego działania w przypadku podania login-u oraz hasła.
Administrator sexbadoo.net zobowiązuję się do ochrony danych osobowych oraz nie przekazywania ich w żaden sposób osobom trzecim. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy.
Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby sexbadoo.net zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Niezapowiedziane wiadomości i newslettery
Administrator portalu sexbadoo.net zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Każdy użytkownik ma wgląd do swoich danych, może nimi zarządzać jak również w każdej chwili usunąć z naszej bazy na życzenie.
Adresy e-mail mogą być wykorzystywane w prywatnej korespondencji z użytkownikiem do spraw obsługi klienta. Wszystkie inne prywatne informacje przedstawione przez użytkownika są poufne i nie będą ujawniane, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub w celu ochrony użytkowników naszej strony. Wszystkie prywatne informacje mogą zostać zaktualizowane lub usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie.
Postępujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi w branży standardami ochrony danych osobowych przekazanych do nas, zarówno podczas przesyłania i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet, ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, staramy się stosować powszechnie akceptowalne środki zmierzających do ochrony danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.
Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z wymogami prawa i gdy wierzymy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw lub zgodne z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub w postępowaniu sądowym na naszej stronie internetowej.

Informacje wymagane od Użytkowników
portal sexbadoo.net wymaga od Użytkowników jedynie tych informacji, które są niezbędne do spełnienia określonych warunków oraz do ich dostarczania pozostałym, zainteresowanym Użytkownikom. Nakładamy obowiązek podania przez osoby pragnące się zarejestrować ich danych kontaktowych (włączając imię, nazwisko, adres e-mail) i danych demograficznych (takich jak wiek, zawód, wzrost). Informacje te są wykorzystywane w zaistniałej potrzebie kontaktu z odwiedzającymi stronę oraz w celu odpowiadania na e-maile Użytkowników. Dzięki temu, sexbadoo.net działa jak bariera dla wszystkich przesyłanych wiadomości. Adres e-mail Użytkownika nigdy nie jest widoczny dla adresata, a pozostałe osoby odczytują jedynie login Użytkownika, który wysłał e-mail. Innymi słowy - jest to prywatny system mailingowy, pozwalający na komunikację z Użytkownikami bez konieczności podawania swojego osobistego adresu e-mail. Wszyscy odwiedzający portal mogą jedynie przeglądać osobiste profile umieszczone w serwisie przez samych Użytkowników.
Osoby, które zdecydowały się zarejestrować, nie powinny zamieszczać w profilach informacji osobistych bądź finansowych (np. prosimy nie używać adresu jako nazwy użytkownika albo włączania danych imiennych czy adresów do sekcji „O mnie”). Dane te będą wtedy widoczne dla wszystkich osób odwiedzających stronę.
portal wykorzystuje systemy bezpieczeństwa chroniące przed utratą i niepożądaną zmianą treści przesyłanych przez Użytkowników. Wszystkie informacje są utrzymywane w silnie zabezpieczonych bazach danych, które należą do najlepszych wśród obecnie stosowanych do operacji systemowych.

Przekazywane danych o Użytkownikach do innych stron
Na naszej stronie internetowej umieszczone są linki do witryn obsługiwanych przez innych dostawców. W przypadku połączenia z jakąkolwiek z tych stron, która niekoniecznie zawiera nasz znak firmowy lub inne odnośniki, portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działanie, niniejsze zasady Polityki Prywatności tracą swoją ważność. Strony te mogą zbierać dane dotyczące Twojej osoby i usilnie namawiamy do zapoznania się z ich regułami ochrony danych osobowych.

Sposób wykorzystywania danych Użytkowników
Adres e-mail i dane osobiste Użytkowników serwisu są wykorzystywane do poprawnego działania naszego serwisu, do kontaktu w sprawie przeprowadzonych transakcji, do przesyłania wiadomości od / do innych Użytkowników oraz do informowania o wydarzeniach na stronie. „Bezpośrednia Komunikacja” z Użytkownikiem może także oznaczać dostarczanie materiałów reklamowych tj. banerów, ofert promocyjnych itd. „Bezpośrednia Komunikacja” stanowi nieodłączną część funkcjonowania serwisu i gotowość do jej otrzymywania przez Użytkowników jest jednym z obowiązków uczestnictwa.
Nigdy natomiast nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.
Czy sexbadoo.net monitoruje zachowanie Użytkowników? Użytkownicy serwisu komunikują się między sobą poprzez przesyłanie e-maili, wiadomości SMS bądź uczestnictwo w chacie. Z reguły portal nie monitoruje, ani nie wpływa na prywatne wiadomości Użytkowników, to jednak zastrzega sobie do tego prawo. Użytkownicy, którzy łamią podstawowe zasady dobrego zachowania, zwłaszcza w ogólnodostępnych częściach serwisu, mogą być ostrzegani o konsekwencjach tego działania. Ponadto mamy prawo do edytowania, usuwania lub zablokowania możliwości komunikacji takich Użytkowników w publicznej sekcji naszego portalu.

Aktualizacja danych osobowych
Użytkownik ma możliwość zmiany oraz uaktualnienia swoich danych osobowych bezpośrednio na stronie, czyli po zalogowaniu się do serwisu i przejściu do zakładki „Edycja Profilu”. Samodzielnie nie można zmienić tylko adresu e-mail. Użytkownik musi powiadomić bezpośrednio portal o takim zamiarze.

Ochrona przed wiadomościami 'spam'
Dobrą praktyką jest nie podawanie swojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych na chatach serwisu, publicznych forach i innych niedostatecznie zabezpieczonych miejscach. Zamieszczone informacje mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do niepożądanych celów, jak np. do wysyłanie wiadomości 'spam'.

Dezaktywacja konta
Portal sexbadoo.net regularnie wysyła wiadomości e-mail do swoich Użytkowników, które informują o nowych dostępnych usługach, ulepszeniach itd. Każda osoba może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez dezaktywację swojego konta. W tym celu należy wysłać e-mail na adres admin@sexbadoo.net lub kliknąć po zalogowaniu na przycisk „Dezaktywuj konto”.
https://www.sexbadoo.net/account/notifications/
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Odwiedzając stronę Serwisu lub korzystając z usług Serwisu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszą Politykę Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych. Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności znajdują się w Regulaminie Serwisu, którego postanowienia stosuje się odpowiednio.

Administrator danych osobowych
Celem uzyskania informacji w przedmiocie przetwarzaniach danych osobowych, Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.sexbadoo.netcontact/.
Administrator informuje, że może zmieniać treść Polityki Prywatności, co zostanie ogłoszone na stronie Serwisu w zakładce "Nowości" dostępnej pod adresem https://www.sexbadoo.netnews/ oraz na Koncie Użytkownika. Z chwilą ogłoszenia zmiany wchodzą w życie. Użytkownik, który nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami powinien zaprzestać korzystania z usług Serwisu.

Cel/zakres przetwarzanych danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych. Jednakże zawsze cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa.
Przetwarzanie danych osobowych może być dokonywane w następujących celach/zakresach:
niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą lubdo podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO), powyższe jest związane z możliwością uzyskiwania informacji o usługach Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://www.sexbadoo.netcontact/, weryfikacji adresu e-mail oraz adresu IP Użytkownika, rejestracji Konta w Serwisie, korzystania z usług Serwisu, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO), powyższe jest związane z obowiązkami ciążącymi na Administratorze w myśl prawa unijnego lub krajowego i celu przetwarzania z tego prawa wynikającego; Administrator przetwarza dane konieczne dla wywiązania się w szczególności z obowiązków podatkowych, rachunkowych, nałożonych na stronę bądź uczestników w postępowaniach prowadzonych przed organami publicznymi,
w którym Użytkownik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO), w przypadkach tego wymagających Administrator zwróci się o wyrażenie takiej zgody,
niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, powyższe jest związane w szczególności z przypadkami zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, rozpatrywania reklamacji.
Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych, poza danymi podanymi dobrowolnie przez Użytkowników podczas korzystania z usług Serwisu. Dane wrażliwe to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej. Danych wrażliwych nie wolno przetwarzać, poza przypadkami określonymi w art. 9 ust. 2 RODO (m.in. gdy dane te zostały upublicznione przez samego Użytkownika).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe, usługi prawne, usługi bankowe, usługi informatyczne oraz inni dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające lub usprawniające realizację usług Serwisu. W każdym przypadku ilość przekazywanych danych będzie ograniczona do wymaganego minimum, a podmioty, którym powierzone zostanie przetwarzanie danych osobowych, zobowiązane będą do przestrzegania zasad poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
Odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Administrator może zatem udostępniać dane osobowe Użytkownika właściwym organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych, w tym kryteria jego ustalania
Administrator przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane, tj. odpowiednio do momentu:
przedawnienia roszczeń, w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy, w tym podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem,
wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia tego obowiązku,
złożenia sprzeciwu, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, gdy zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych,
wygaśnięcie prawnie uzasadnionych interesów, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownik ma prawo do:
żądania od Administratora udzielenia informacji czy są przetwarzane jego dane osobowe, w tym do uzyskania do nich dostępu oraz informacji stanowiących treść Polityki Prywatności i szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO,
żądania od Administratora sprostowania lub uzupełnienia jego danych, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
żądania od Administratora usunięcia jego danych (prawo do bycia zapomnianym) w razie zaistnienia przesłanek, o jakich mowa w art. 17 RODO,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych, w przypadkach zaistnienia przesłanek określonych w art. 18 RODO,
otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, a dostarczonych Administratorowi, w tym prawo przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w razie zaistnienia przesłanek, o jakich mowa w art. 20 RODO,
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przy zaistnieniu podstaw, o jakich mowa w art. 21 RODO,
cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy konieczne dla korzystania z Serwisu, w szczególności: adres e-mail oraz adres IP Użytkownika jest niezbędny do zarejestrowania, w tym utrzymania Konta w Serwisie, a odmowa podania przez Użytkownika tych danych uprawnia Administratora do odmowy świadczenia usług; numer karty kredytowej, numer konta bankowego, numer telefonu jest konieczny dla zrealizowania płatności za płatne usługi Serwisu, a odmowa podania przez Użytkownika tych danych uprawnia Administratora do odmowy świadczenia płatnych usług.

Treści publikowane w Serwisie są widoczne w następujący sposób:
strony główne Profili - zarówno dla zalogowanych, jak i niezalogowanych Użytkowników,
zdjęcia i filmy dodane do galerii publicznej - dla wszystkich zalogowanych Użytkowników,
zdjęcia i filmy dodane do galerii prywatnej - wyłącznie dla znajomych Użytkownika,
zdjęcia wysyłane w prywatnych wiadomościach - wyłącznie dla odbiorcy wiadomości.
 
Zabezpieczenie danych osobowych
Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub ich nieuprawnionym dostępem. Środki bezpieczeństwa są bieżąco aktualizowane stosowanie do postępu technicznego.
Użytkownik powinien chronić login oraz hasło służące do logowania się do Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezapewnienie przez Użytkownika ochrony swojego loginu oraz hasła do Konta, w tym udostępnienie go innym osobom.