Polityka Prywatności

Chronimy Twoją prywatność
Niniejsze zasady zostały stworzone przez portal sexbadoo.net w celu przedstawienia naszego zaangażowania w ochronę danych prywatnych Użytkowników oraz poinformowania o sposobie ich przechowywania.

Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych odnosi się jedynie do działań, w które jest zaangażowany Użytkownik, a także do danych zgromadzonych na serwisie sexbadoo.net oraz na dowolnej stronie partnerskiej, z którymi nasz portal może się łączyć. Dokument nie obowiązuje natomiast w przypadku pozostałych stron internetowych oraz firm kontaktujących się z sexbadoo.net, naszymi partnerami lub z Użytkownikami.

Poniższy spis zasad jest zgodny z obowiązującym prawem. Określa, w jaki sposób portal sexbadoo.net przechowuje dane osobowe swoich Użytkowników. Dokument ten należy przeczytać oraz interpretować w połączeniu z Warunkami Użytkowania oraz z Wskazówkami sexbadoo.net, które także tworzą niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych. Zwracamy szczególną uwagę na regularne zapoznawanie się z wprowadzanymi przez nas modyfikacjami. Odwiedzając stronę naszego serwisu i wysyłając do nas jakiekolwiek informacje, Użytkownik automatycznie akceptuje wszystkie wymienione tutaj reguły

Twój adres IP
Podobnie jak większość stron komercyjnych, portal automatycznie pobiera Twój adres IP, z którego pochodzi połączenie. Adres IP odwiedzającego pomaga nam w zidentyfikowaniu Użytkownika i poszerzenia informacji na jego temat. Wykonywanie tej czynności zostało ustalone z myślą o prawidłowym administrowaniu oraz szybkim naprawianiu problemów występujących na naszej stronie.

Dane osobowe
W trakcie korzystania z sexbadoo.net zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych dotyczących miejsca zamieszkania, imienia, adresu e-mail a także innych danych. Wszystkie dane wykorzystywane przez sexbadoo.net są niezbędne do prawidłowego działania w przypadku podania login-u oraz hasła.
Administrator sexbadoo.net zobowiązuję się do ochrony danych osobowych oraz nie przekazywania ich w żaden sposób osobom trzecim. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy.
Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby sexbadoo.net zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Niezapowiedziane wiadomości i newslettery
Administrator portalu sexbadoo.net zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Każdy użytkownik ma wgląd do swoich danych, może nimi zarządzać jak również w każdej chwili usunąć z naszej bazy na życzenie.
Adresy e-mail mogą być wykorzystywane w prywatnej korespondencji z użytkownikiem do spraw obsługi klienta. Wszystkie inne prywatne informacje przedstawione przez użytkownika są poufne i nie będą ujawniane, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub w celu ochrony użytkowników naszej strony. Wszystkie prywatne informacje mogą zostać zaktualizowane lub usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie.
Postępujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi w branży standardami ochrony danych osobowych przekazanych do nas, zarówno podczas przesyłania i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet, ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, staramy się stosować powszechnie akceptowalne środki zmierzających do ochrony danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.
Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z wymogami prawa i gdy wierzymy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw lub zgodne z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub w postępowaniu sądowym na naszej stronie internetowej.

Informacje wymagane od Użytkowników
portal sexbadoo.net wymaga od Użytkowników jedynie tych informacji, które są niezbędne do spełnienia określonych warunków oraz do ich dostarczania pozostałym, zainteresowanym Użytkownikom. Nakładamy obowiązek podania przez osoby pragnące się zarejestrować ich danych kontaktowych (włączając imię, nazwisko, adres e-mail) i danych demograficznych (takich jak wiek, zawód, wzrost). Informacje te są wykorzystywane w zaistniałej potrzebie kontaktu z odwiedzającymi stronę oraz w celu odpowiadania na e-maile Użytkowników. Dzięki temu, sexbadoo.net działa jak bariera dla wszystkich przesyłanych wiadomości. Adres e-mail Użytkownika nigdy nie jest widoczny dla adresata, a pozostałe osoby odczytują jedynie login Użytkownika, który wysłał e-mail. Innymi słowy - jest to prywatny system mailingowy, pozwalający na komunikację z Użytkownikami bez konieczności podawania swojego osobistego adresu e-mail. Wszyscy odwiedzający portal mogą jedynie przeglądać osobiste profile umieszczone w serwisie przez samych Użytkowników.

Osoby, które zdecydowały się zarejestrować, nie powinny zamieszczać w profilach informacji osobistych bądź finansowych (np. prosimy nie używać adresu jako nazwy użytkownika albo włączania danych imiennych czy adresów do sekcji „O mnie”). Dane te będą wtedy widoczne dla wszystkich osób odwiedzających stronę.

portal wykorzystuje systemy bezpieczeństwa chroniące przed utratą i niepożądaną zmianą treści przesyłanych przez Użytkowników. Wszystkie informacje są utrzymywane w silnie zabezpieczonych bazach danych, które należą do najlepszych wśród obecnie stosowanych do operacji systemowych.

Przekazywane danych o Użytkownikach do innych stron
Na naszej stronie internetowej umieszczone są linki do witryn obsługiwanych przez innych dostawców. W przypadku połączenia z jakąkolwiek z tych stron, która niekoniecznie zawiera nasz znak firmowy lub inne odnośniki, portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działanie, niniejsze zasady Polityki Prywatności tracą swoją ważność. Strony te mogą zbierać dane dotyczące Twojej osoby i usilnie namawiamy do zapoznania się z ich regułami ochrony danych osobowych.

Sposób wykorzystywania danych Użytkowników
Adres e-mail i dane osobiste Użytkowników serwisu są wykorzystywane do poprawnego działania naszego serwisu, do kontaktu w sprawie przeprowadzonych transakcji, do przesyłania wiadomości od / do innych Użytkowników oraz do informowania o wydarzeniach na stronie. „Bezpośrednia Komunikacja” z Użytkownikiem może także oznaczać dostarczanie materiałów reklamowych tj. banerów, ofert promocyjnych itd. „Bezpośrednia Komunikacja” stanowi nieodłączną część funkcjonowania serwisu i gotowość do jej otrzymywania przez Użytkowników jest jednym z obowiązków uczestnictwa.

Nigdy natomiast nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Czy sexbadoo.net monitoruje zachowanie Użytkowników? Użytkownicy serwisu komunikują się między sobą poprzez przesyłanie e-maili, wiadomości SMS bądź uczestnictwo w chacie. Z reguły portal nie monitoruje, ani nie wpływa na prywatne wiadomości Użytkowników, to jednak zastrzega sobie do tego prawo. Użytkownicy, którzy łamią podstawowe zasady dobrego zachowania, zwłaszcza w ogólnodostępnych częściach serwisu, mogą być ostrzegani o konsekwencjach tego działania. Ponadto mamy prawo do edytowania, usuwania lub zablokowania możliwości komunikacji takich Użytkowników w publicznej sekcji naszego portalu.

Aktualizacja danych osobowych
Użytkownik ma możliwość zmiany oraz uaktualnienia swoich danych osobowych bezpośrednio na stronie, czyli po zalogowaniu się do serwisu i przejściu do zakładki „Edycja Profilu”. Samodzielnie nie można zmienić tylko adresu e-mail. Użytkownik musi powiadomić bezpośrednio portal o takim zamiarze.

Ochrona przed wiadomościami 'spam'
Dobrą praktyką jest nie podawanie swojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych na chatach serwisu, publicznych forach i innych niedostatecznie zabezpieczonych miejscach. Zamieszczone informacje mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do niepożądanych celów, jak np. do wysyłanie wiadomości 'spam'.

Dezaktywacja konta
Portal sexbadoo.net regularnie wysyła wiadomości e-mail do swoich Użytkowników, które informują o nowych dostępnych usługach, ulepszeniach itd. Każda osoba może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez dezaktywację swojego konta. W tym celu należy wysłać e-mail na adres admin@sexbadoo.net lub kliknąć po zalogowaniu na przycisk „Dezaktywuj konto”.

https://www.sexbadoo.net/account/notifications/

Zasady firmowe dotyczące użytkowników są dostępne w każdej chwili dla wszystkich Użytkowników za pośrednictwem łącza w Zasadach zachowania poufności danej usługi (RODO).

Celem portalu sexbadoo.net jest stosowanie jednolitych, właściwych i globalnych standardów ochrony danych i poufności podczas przetwarzania informacji osobistych (dalej Informacje o użytkowniku) użytkownika (dalej Użytkownik) oraz jej oddziałach i podmiotach zależnych. Dla potrzeb niniejszych Zasad portalu sexbadoo.net rozumie się portal sexbadoo.net oraz każdy podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez portal sexbadoo.net i przetwarzający informacje o użytkowniku.
Niniejsze Wiążące zasady stanowią wytyczne korporacyjne w zakresie przetwarzania Informacji o użytkowniku przez portal sexbadoo.net. Informacje o użytkowniku to informacje dotyczące Użytkownika, którego tożsamość można zidentyfikować. Użytkownik, którego tożsamość można zidentyfikować, to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie informacji zebranych na jej temat w związku ze świadczeniem na jej rzecz usługi przez portal sexbadoo.net. Termin Usługa dotyczy serwisu internetowego lub innego produktu oferowanego przez serwisu sexbadoo.net do użytku Użytkownika. Termin Użytkownik dotyczy osób fizycznych, które skorzystały z usługi świadczonej przez portal sexbadoo.net. Portal sexbadoo.net nie będzie świadomie przetwarzać informacji o użytkowniku, które ujawniają pochodzenie etniczne lub rasowe, opinie polityczne, wyznanie, przekonania filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych bądź dotyczą stanu zdrowia, życia seksualnego lub historii kryminalnej (dalej Informacje wrażliwe). Jeśli informacje wrażliwe zostaną wyraźnie upublicznione przez samego użytkownika i udostępnione przez niego w portalu sexbadoo.net, Portal sexbadoo.net nie będzie przetwarzać tych informacji do własnych celów.
Ponieważ w różnych krajach obowiązują różne wymagania prawne w zakresie ochrony danych, Zasady firmowe portalu sexbadoo.net definiują spójny zestaw wymagań w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli wykorzystania Informacji o użytkowniku. Zasady firmowe wyznaczają minimalny wymagany poziom poufności, jaki obowiązuje w portalu sexbadoo.net, jednak w krajach, gdzie obowiązujące prawo wymaga bardziej rygorystycznego podejścia, Portal sexbadoo.net będzie postępować zgodnie z tymi przepisami prawa. Niniejsze Zasady firmowe stanowią również część Kodeksu postępowania biznesowego portalu sexbadoo.net i tym samym obowiązują każdego pracownika portalu sexbadoo.net.
Zasady firmowe stanowią dla portalu sexbadoo.net globalne wytyczne w zakresie przetwarzania Informacji o użytkowniku. Zbieranie i przetwarzanie informacji o użytkowniku będzie się odbywać według zasad określonych w warunkach korzystania z danej Usługi, przepisów prawnych mający zastosowanie w przypadku danego użytkownika oraz niniejszych Zasad firmowych. Jeśli obowiązujące prawo zapewnia większą ochronę niż wytyczne określone w Zasadach firmowych, portal sexbadoo.net będzie przetwarzać informacje o użytkowniku zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli obowiązujące prawo zapewnia niższy poziom ochrony, będą mieć zastosowanie wytyczne określone w Zasadach firmowych. Zasady firmowe stanowią prawnie wiążące zobowiązania i nieprzestrzeganie ich może skutkować sankcjami względem pracownika, w tym zwolnieniem z pracy i innymi sankcjami przewidzianymi przez prawo. Jeśli portalu sexbadoo.net uzna, że obowiązujące przepisy prawne mogą uniemożliwić zachowanie zgodności z Zasadami firmowymi i prowadzić do istotnego zmniejszenia zakresu ochrony wynikającego z Zasad firmowych portal sexbadoo.net niezwłocznie poinformuje o tym odpowiednie organy ochrony danych (z wyjątkiem sytuacji, w których takiego działania zabronią organy ścigania lub inne podmioty administracji publicznej). W przypadku stwierdzenia, że istnieje więcej niż jedna interpretacja zobowiązań, warunków lub definicji zawartych w niniejszych Zasadach firmowych, portal sexbadoo.net będzie interpretować Zasady firmowe w sposób najbliższy podstawowym zasadom sformułowanym w Dyrektywie Unii Europejskiej 95/46/WE.
Przez przetwarzanie rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane ręcznie lub automatycznie na Informacjach o użytkowniku, w tym między innymi gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, konsultowanie, używanie, ujawnianie (w tym poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnienie w inny sposób), kojarzenie, łączenie bądź uniemożliwianie wymazania lub zniszczenia.
Portal sexbadoo.net zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad przetwarzania Informacji o użytkowniku:
• przetwarzać Informacje o użytkowniku w sposób uczciwy i zgodny z prawem;
• informować Użytkowników o przetwarzaniu ich informacji osobistych oraz przysługujących im prawach;
• gromadzić Informacje o użytkowniku dla określonych, zgodnych z prawem celów i nie przetwarzać ich dodatkowo w zakresie wykraczającym poza te cele;
• przechowywać Informacje o użytkowniku w sposób adekwatny do celów, w których są one gromadzone;
• dokładać uzasadnionych starań w celu zapewnienia aktualności Informacji o użytkowniku;
• przetwarzać Informacje o użytkowniku w sposób adekwatny do celów, w których są one gromadzone i używane, nie wykraczając poza zakres uzasadniony tymi celami;
• przechowywać informacje o użytkowniku tak długo, jak długo są one niezbędne z punktu widzenia świadczonych Usług;
• chronić informacje o użytkowniku poprzez odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, bezprawnemu przetwarzaniu oraz utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu w wyniku działań nieuprawnionych lub przypadku. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji lub innymi operacjami automatycznymi o istotnym znaczeniu dla Użytkownika (dalej Decyzje zautomatyzowane), Portal sexbadoo.net zapewni stosowne środki w celu ochrony interesów Użytkownika, na przykład poprzez zapewnienie Użytkownikowi prawa do zażądania sprawdzenia decyzji zautomatyzowanej przez przedstawiciela działu obsługi klienta oraz prawa do przekazania swojego punktu widzenia.
Administrator danych sexbadoo.net ma obowiązek publikowania zasad zachowania poufności oraz ujawniania natury i rodzaju przetwarzanych i przesyłanych Informacji o użytkowniku. Administratorzy danych sexbadoo.net przetwarzają Informacje o użytkowniku w celu:
sprawniejszego świadczenia Usług zamawianych przez Użytkowników;
rozstrzygania sporów; rozwiązywania problemów;
przetwarzania transakcji; pobierania należnych opłat;
pomiaru zainteresowania klientów Usługami portalu sexbadoo.net;
informowania użytkowników o ofertach internetowych i tradycyjnych oraz produktach, usługach i aktualizacjach;
dostosowywania usług do potrzeb użytkowników; wykrywania błędów, oszustw i innych nielegalnych działań oraz chronienia portalu sexbadoo.net przed nimi;
egzekwowania warunków korzystania z Usługi;
oraz w innych celach, o których Użytkownicy zostali poinformowani w chwili gromadzenia danych. W przypadku przekazywania Informacji o użytkowniku przez Administratora danych podmiotowi przetwarzającemu dane na jego rzecz, zasady zachowania poufności dla danej Usługi muszą precyzować zakres przetwarzania dokonywanego przez podmiot przetwarzający dane oraz dozwolone rodzaje podmiotów przetwarzających dane. Przetwarzanie informacji o Użytkowniku jest ograniczone do celów i warunków opisanych powyżej, ujawnień dozwolonych na mocy zasad zachowania poufności dla danej usługi oraz zaleceń Administratora danych. Nie będzie prowadzone dalsze przetwarzanie w sposób niezgodny z tymi celami, chyba że Użytkownik zostanie o nim powiadomiony i wyrazi swoją zgodę w sposób przewidziany obowiązującym prawem. Zasady zachowania poufności poszczególnych Usług będą dostępne za pośrednictwem łącza umieszczonego w widocznym miejscu w serwisie danej Usługi i/lub wyświetlane podczas rejestracji w celu udzielenia wymaganych obowiązującym prawem szczegółowych informacji na temat gromadzenia, przetwarzania, ochrony i przesyłania Informacji o użytkowniku.
Portal sexbadoo.net chroni Informacje o użytkowniku poprzez zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne stosowne do ilości i stopnia wrażliwości tych informacji w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi lub ich używaniu, utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Aby chronić informacje o użytkowniku przed nieuprawnionym dostępem, portal sexbadoo.net stosuje szyfrowanie, zapory sieciowe, mechanizmy kontroli dostępu, standardy i inne procedury. Dostęp fizyczny i logiczny do dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej jest dodatkowo ograniczany przez zakres obowiązków stosowny dla danego stanowiska oraz potrzeby portalu sexbadoo.net.

Jeśli użytkownicy nie życzą sobie otrzymywać informacji od portau sexbadoo.net, powinni określić swoje preferencje w profilu swojego konta lub wykonać stosowne instrukcje podane w wiadomości e-mail lub stronie dostępnej za pośrednictwem łącza znajdującego się w wiadomości email

Portal sexbadoo.net dokłada wszelkich starań, aby stworzyć Użytkownikom możliwość przeglądania i poprawiania ich własnych Informacji o użytkowniku za pomocą odpowiedniego narzędzia online lub procesu samoobsługowego, zgodnie z opisem w odwiedzonym serwisie internetowym Usługi. W każdym przypadku Użytkownicy mają prawo złożyć wniosek o udostępnienie danych w celu zapoznania się ze swoimi Informacjami o użytkowniku, które nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego Usługi. Użytkownik powinien się skontaktować z działem obsługi klienta, postępując zgodnie z instrukcjami dla danej Usługi. Portal sexbadoo.net będzie spełniać uzasadnione żądania w uzasadnionym ekonomicznie terminie, o ile pobranie danych i ich ewentualne udostępnienie (jeśli wymaga tego obowiązujące prawo) nie będzie wymagać nieproporcjonalnie dużych nakładów. W takich przypadkach może być wymagane dostarczenie przez Użytkownika dowodu tożsamości. Realizacja wniosku może też podlegać opłacie manipulacyjnej w granicach określonych przez obowiązujące prawo.

Każdy Użytkownik, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich Informacji o użytkowniku, może zażądać usunięcia swojego konta, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie internetowym Usługi. Portal sexbadoo.net bez zbędnej zwłoki usunie lub uczynią anonimowymi Informacje takiego użytkownika związane z Usługą, stosownie do działań na koncie i w zgodzie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach portal sexbadoo.net może opóźniać zamknięcie konta lub zachowywać Informacje o użytkowniku dla potrzeb dochodzeń lub na podstawie przepisów prawa. Portal sexbadoo.net może też zachowywać Informacje o użytkowniku z zamkniętych kont w celu spełnienia wymogów prawnych, zapobiegania oszustwom, pobierania wszelkich należnych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, współpracowania przy dochodzeniach, egzekwowania warunków korzystania z usługi oraz podejmowania innych działań dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.

Na mocy obowiązującego prawa, traktatów lub stosownych konwencji międzynarodowych portal sexbadoo.net może udostępniać Informacje o użytkowniku organom ścigania, organom kontrolnym lub innym stronom trzecim, gdy jest to wymagane prawem, niezbędne dla zapewnienia ochrony praw portalu sexbadoo.net lub niezbędne dla ochrony Usług przed nadużyciami, bądź gdy istnieje uzasadniony cel (np. zapobieżenie grożącej szkodzie rzeczywistej lub stratom materialnym bądź zgłoszenie podejrzenia działań nielegalnych). Portal sexbadoo.net może ujawniać Informacje o użytkowniku innym stronom trzecim dla ich własnych potrzeb wyłącznie zgodnie z instrukcjami Użytkownika lub za jego jednoznaczną i świadomą zgodą (o ile jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa).

Portal sexbadoo.net nie sprzedaje ani nie wypożycza Informacji o użytkowniku stronom trzecim dla ich celów marketingowych bez uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika. Za wyjątkiem Użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymywania niektórych informacji, portal sexbadoo.net może używać Informacji o użytkowniku do przesyłania Użytkownikom wybranych informacji odpowiadających ich zainteresowaniom, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli użytkownik uważa, że jego informacje o użytkowniku były przetwarzane z naruszeniem Zasad firmowych, może zgłosić swoje wątpliwości do działu obsługi klienta Administratora danych (tzn. administratora portalu sexbadoo.net wskazanego w warunkach Usług (admin@sexbadoo.net), o których udostępnienie Użytkownik wnioskował) (dalej Administrator danych) za pośrednictwem serwisu internetowego Usługi, poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany w warunkach Usługi. Użytkownik otrzyma odpowiedź na swoją skargę w terminie
odpowiadającym ogólnie przyjętym normom.

Portal sexbadoo.net zastrzega sobie prawo do wprowadzania w Zasadach firmowych zmian stosownie do potrzeb, na przykład w celu zapewnienia zgodności ze zmianami prawa, przepisów, wymagań organów ochrony danych lub praktyk, procedur bądź struktury organizacyjnej portalu sexbadoo.net. Portal sexbadoo.net będzie informować odpowiednie organy ochrony danych o zmianach Zasad firmowych co najmniej raz w roku lub zawsze wtedy, gdy wymagane jest zatwierdzenie przez te organy. Zmiany Zasad firmowych będą obowiązywać wszystkie istniejące podmioty podlegające Zasadom firmowym na dzień daty wejścia zmian w życie. Podmioty nowo utworzone lub nabyte muszą się zobowiązać do przestrzegania Zasad firmowych lub zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zanim przystąpią do przetwarzania Informacji o użytkowniku.

Portal sexbadoo.net będzie informować Użytkowników o istotnych zmianach zgodnie z preferencjami Użytkowników dla danej Usługi i/lub publikować zmodyfikowane Zasady firmowe w wybranych witrynach zewnętrznych dostępnych dla Użytkowników. Zmiany Zasad firmowych będą obowiązywać po upływie rozsądnego czasu od powiadomienia Użytkownika przez portal sexbadoo.net i/lub opublikowania zmodyfikowanych

Portal sexbadoo.net będzie sumiennie i stosownie odpowiadać na wszelkie zapytania organów ochrony danych dotyczące Zasad firmowych i ich zgodności z przepisami o ochronie danych.

2009 © 2015 Internetowy serwis Sexbadoo.net - Znajdź sobie partnera na jedną noc lub na całe życie!